Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti


Marec


Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020 skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosím Vás o spoluprácu tak, aby vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.


ZADANIA-DOMÁCE ÚLOHY - Marec - 1. týždeň

PONDELOK skupina: 14.00-16.15


Úloha: POŠTOVÁ ZNÁMKA/NÁVRH

Poštovú známku pozná každý. Nie každý však vie, že známku treba považovať za umelecké dielo, grafiku malých rozmerov a že na vzniku známky sa niekedy podieľa niekoľko umelcov. Prvý urobí návrh známky. Druhý, to je rytec, ručne vyryje návrh do oceľovej platničky, ktorá má také rozmery, ako budúca známka. Používa špeciálnu lupu, lebo čiary sú na platničke vzdialené od seba desatiny milimetrov. Niektorí výtvarníci dokážu známky nielen navrhovať aj ryť. Známky sa tlačia v špeciálnej tlačiarni, tlač známky robí tlačiar. Nie je veľa krajín na svete, ktoré vydávajú poštové známky touto zložitou umeleckou technikou, Slovensko patrí medzi ne. Slovenské známky vytlačené z oceľových platničiek sú zberateľmi známok veľmi cenené a vyhľadávané.

Krajinou, ktorá vydala prvú známku sveta, bolo Anglicko. Stalo sa to 6. mája 1840 a známka sa volá Black Penny-obr. Od Anglicka známku prebrali postupne všetky krajiny. Na Slovensku, ktoré bolo do konca prvej svetovej vojny súčasťou Rakúsko-Uhorska, začali prvé známky platiť v roku 1850. Prvé česko-slovenské známky vyšli 18. decembra 1918, navrhol ich známy secesný umelec Alfons Mucha. Prvé slovenské známky vyšli v marci 1939 vydané vojnovou Slovenskou republikou. Hneď po vzniku Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993 začalo Slovensko vydávať známky s vysokou umeleckou hodnotou. Prvú známku navrhol a vyryl akademický maliar Martin Činovský. V súťaži o najkrajšiu známku sveta Grand Prix WIPA sa slovenské známky umiestnili viac ráz na prvom mieste.

Tvojou úlohou bude urobiť návrh na poštovú známku. Známku tvorí spojenie výtvarného motívu-obrázka –ilustrácie, potom názvu krajiny, ktorá známku vydala a ešte hodnoty vyjadrenej číslicou. Usporiadanie známky si vyžaduje vhodne umiestniť čitateľný názov SLOVENSKO a hodnotu, ktorá súvisí s úhradou poštovného. Názov SLOVENSKO môžeš umiestniť vodorovne v hornom alebo spodnom okraji známky na celú šírku strany. Rovnako ho môžeš umiestniť zvislo vľavo alebo vpravo. Písmo by nemalo byť príliš veľké alebo malé a nemalo by zasahovať do obrázka. Obrázok by mal znázorňovať niečo charakteristické pre našu krajinu-môže to byť mesto zastúpené významnými budovami v ňom, samostatná stavba, významná osobnosť, prírodná alebo technická pamiatka, zviera alebo rastlina. Kombinuj dostupné výtvarné materiály.


pondelok-1
Obr. 1


PONDELOK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: PORTRÉT- TVÁR Z PROFILU

Slovo profil má viac významov. Profil môže znamenať napríklad:1.tvár pri pohľade zboku, obrys, 2.vonkajší obraz, silueta, 3.súhrn jednotlivých vlastností, najmä osoby alebo jej činnosti.

V tejto úlohe sa zameriame na prvé dva významy. V určitom období bolo veľmi rozšíreným spôsobom zobrazovanie tváre zboku. Zruční majstri dokázali pravdivo podľa skutočnosti urobiť takýto portrét pomocou obrysovej línie a často ho zjednodušili na čierno-bielu siluetu. Obľúbenou zábavou v spoločnosti bolo hádanie, koho silueta zobrazuje.

Priložené obrázky ilustrujú dva postupy vytvárania profilu tváre. Precvič si oba postupy a potom podľa jedného z návodov na nich nakresli profil podľa skutočnej tváre. Pre profil platia tie isté pravidlá, aké sme si vysvetlili pri zobrazovaní tváre spredu. Základom prvého postupu je kruh, druhého štvorec, ktorého strany sú rozdelené na sedem dielov. Oči sú v polovici výšky hlavy.


pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 2


UTOROK skupina 14.00 – 16.15


Úloha: 1+1 = 3
Je to nesprávny výsledok? Áno, v matematike áno, ale vo výtvarnom umení neplatí všade to isté, čo v bežnej matematike. Hlavne nie pri miešaní farieb. Vysvetlíme si to pomocou farebného kruhu-obr.1.

pondelok-1
Obr. 1

Vo výtvarnom umení tento príklad platí. Pretože keď zmiešame jednu + jednu farbu, nedostaneme dve farby, ale tretiu farbu. Vysvetlíme si to.

Farby rozdeľujeme na základné (prvotné) a odvodené (druhotné). V strede kruhu sa nachádza trojuholník. Tvoria ho tri základné farby: žltá, červená a modrá. Zmiešaním dvoch základných farieb dostaneme ďalšiu, odvodenú farbu. Platí: (1)základná + (1)základná = (3)odvodená

žltá + červená = oranžová

žltá + modrá = zelená

červená + modrá = fialová

Dvojice základných farieb miešame v rôznom pomere, raz pridáme viac prvej, potom viac druhej. Takto dostaneme k šiestim farbám širšiu škálu odvodených farieb -obr.2.

pondelok-1
Obr. 2

Vyber si jednu z dvojíc základných farieb a namaľuj obrázok s ľubovoľným námetom. Na celý obrázok môžeš použiť iba tri farby: Dve základné a tretiu, ktorá vznikne ich miešaním v rôznom pomere.UTOROK skupina 16.25 – 18.40


Úloha: VÝTVARNÁ KOMPOZÍCIA-MIEŠANIE FARIEB -OPAKOVANIE
Miešanie farieb si zopakujeme pomocou farebného kruhu-obr1.

pondelok-1
Obr. 1

Farby rozdeľujeme na základné (prvotné) a odvodené (druhotné). V strede kruhu sa nachádza trojuholník. Tvoria ho tri základné farby: žltá, červená a modrá. Zmiešaním dvoch základných farieb dostaneme jednu odvodenú farbu. Platí:

žltá + červená = oranžová

žltá + modrá = zelená

červená + modrá = fialová

Dvojice základných farieb miešame v rôznom pomere, raz pridáme viac prvej, potom viac druhej. Takto dostaneme ku šiestim farbám širšiu škálu odvodených farieb. Táto škála môže byť aj omnoho širšia, ako je to na priloženom obrázku-obr.2

pondelok-1
Obr. 2

Namaľuj obrázok s ľubovoľným námetom. Použiješ tri základné farby a ďalšie farby (odvodené-oranžovú, zelenú a fialovú) nevytláčaj z tuby, ale si ich z daných základných farieb vymiešaj.STREDA skupina 13.30 – 15.45


Úloha: VÝTVARNÁ KOMPOZÍCIA-MIEŠANIE FARIEB –OPAKOVANIE

Úloha je určená pre Emily, , Gretku, Rozáliu, Natáliu, Nelku, Melinku a Líviu a Elišku.

Miešanie farieb si zopakujeme pomocou farebného kruhu-obr1.

pondelok-1
Obr. 1

Farby rozdeľujeme na základné (prvotné) a odvodené (druhotné). V strede kruhu sa nachádza trojuholník. Tvoria ho tri základné farby: žltá, červená a modrá. Zmiešaním dvoch základných farieb dostaneme jednu odvodenú farbu. Platí:

žltá + červená = oranžová

žltá + modrá = zelená

červená + modrá = fialová

Dvojice základných farieb miešame v rôznom pomere, raz pridáme viac prvej, potom viac druhej. Takto dostaneme ku šiestim farbám širšiu škálu odvodených farieb. Táto škála môže byť aj omnoho širšia, ako je to na priloženom obrázku-obr.2

pondelok-1
Obr. 1

Namaľuj obrázok s ľubovoľným námetom. Z tuby si vytlačíš tri základné farby (žltú, červenú a modrú) a ďalšie farby (odvodené-oranžovú, zelenú a fialovú) nevytláčaj, ale si ich z daných základných farieb vymiešaj.

STREDA skupina 16.25 – 18.40


1. Úloha: VÝTVARNÁ KOMPOZÍCIA-MIEŠANIE FARIEB -OPAKOVANIE

Úloha je pre Natáliu K., Kristínu A. a Katarínu Š.

Miešanie farieb si zopakujeme pomocou farebného kruhu-obr1.

pondelok-1
Obr. 1

Farby rozdeľujeme na základné (prvotné) a odvodené (druhotné). V strede kruhu sa nachádza trojuholník. Tvoria ho tri základné farby: žltá, červená a modrá. Zmiešaním dvoch základných farieb dostaneme jednu odvodenú farbu. Platí:

žltá + červená = oranžová

žltá + modrá = zelená

červená + modrá = fialová

Dvojice základných farieb miešame v rôznom pomere, raz pridáme viac prvej, potom viac druhej. Takto dostaneme ku šiestim farbám širšiu škálu odvodených farieb. Táto škála môže byť aj omnoho širšia, ako je to na priloženom obrázku-obr.2

pondelok-1
Obr. 1

Namaľuj obrázok s ľubovoľným námetom. Z tuby si vytlačíš tri základné farby (žltú, červenú a modrú) a ďalšie farby (odvodené-oranžovú, zelenú a fialovú) nevytláčaj, ale si ich z daných základných farieb vymiešaj.2. Úloha: PORTRÉT- TVÁR Z PROFILU

Úloha je určená pre Anetu P., Vanesu Š., Vanessu T.


Slovo profil má viac významov. Profil môže znamenať napríklad:1.tvár pri pohľade zboku, obrys, 2.vonkajší obraz, silueta, 3.súhrn jednotlivých vlastností, najmä osoby alebo jej činnosti.

V tejto úlohe sa zameriame na prvé dva významy. V určitom období bolo veľmi rozšíreným spôsobom zobrazovanie tváre zboku. Zruční majstri dokázali pravdivo podľa skutočnosti urobiť takýto portrét pomocou obrysovej línie a často ho zjednodušili na čierno-bielu siluetu. Obľúbenou zábavou v spoločnosti bolo hádanie, koho silueta zobrazuje.

Priložené obrázky ilustrujú dva postupy vytvárania profilu tváre. Precvič si oba postupy a potom podľa jedného z návodov na nich nakresli profil podľa skutočnej tváre. Pre profil platia tie isté pravidlá, aké sme si vysvetlili pri zobrazovaní tváre spredu. Základom prvého postupu je kruh, druhého štvorec, ktorého strany sú rozdelené na sedem dielov. Oči sú v polovici výšky hlavy.

Obr. 1 Obr. 2

ŠTVRTOK skupina 13.30 – 15.45


1. Úloha: VÝTVARNÁ KOMPOZÍCIA-MIEŠANIE FARIEB -OPAKOVANI

Úloha je pre Rebeku H.

Miešanie farieb si zopakujeme pomocou farebného kruhu-obr1.

pondelok-1
Obr. 1

Farby rozdeľujeme na základné (prvotné) a odvodené (druhotné). V strede kruhu sa nachádza trojuholník. Tvoria ho tri základné farby: žltá, červená a modrá. Zmiešaním dvoch základných farieb dostaneme jednu odvodenú farbu. Platí:

žltá + červená = oranžová

žltá + modrá = zelená

červená + modrá = fialová

Dvojice základných farieb miešame v rôznom pomere, raz pridáme viac prvej, potom viac druhej. Takto dostaneme ku šiestim farbám širšiu škálu odvodených farieb. Táto škála môže byť aj omnoho širšia, ako je to na priloženom obrázku-obr.2

pondelok-1
Obr. 1

Namaľuj obrázok s ľubovoľným námetom. Z tuby si vytlačíš tri základné farby (žltú, červenú a modrú) a ďalšie farby (odvodené-oranžovú, zelenú a fialovú) nevytláčaj, ale si ich z daných základných farieb vymiešaj.


2. Úloha: STARÝ STROM A KTO BÝVA V ŇOM

Úloha je určená pre Paťka G., Tomáška P., Jožka G., Miška S. a Nikolku Š.


V tomto čase, kedy zima už pomaly končí a jar ešte nezačala, sú stromy bez listov a my môžeme nazrieť poriadne aj do ich korún. Predstavte si starý strom ako skrýšu a príbytok pre mnohé zvieratká. V skutočnosti je to tak, nielen v korune s konármi, ale aj v dutinách kmeňa a medzi koreňmi žije počas celého roka veľké množstvo zvieratiek. Stromy obývajú rôzne vtáky (sýkorky, pinky, drozdy, stehlíky, ďatle, sojky, kukučky, straky, vrany, sovy...), cicavce (veveričky, plchy, kuny, jazvece...), motýle a chrobáky. Zvieratká si dokážu na strome nájsť svoje miesto a navzájom si nezavadzajú.

Nakresli starý strom a dokresli jeho zvieracích obyvateľov.

Obr.

ŠTVRTOK skupina 16.25 – 18.40


PASTEL

V minulosti bol pastel používaný ako pomôcka na rýchle štúdie podľa skutočnosti. Ešte v dobe renesancie mali umelci k dispozícii pastel len v bielej, čiernej a červenej farbe. Dnes existuje veľmi široká farebná škála pastelu a pastel je považovaný za rovnocenný s ostatnými umeleckými médiami. Pastelmi možno kresliť aj maľovať, farebné pigmenty pastelov sa dajú vrstviť, miešať, rozotierať a rozmazávať. Technika pastelu je uprostred medzi kresbou a maľbou. Pastel je pigment zmiešaný spojivom, ktoré svojím zložením dodáva pastelu konkrétne vlastnosti. Suchý pastel je mäkký, dá sa ľahko rozmazávať. Treba ho zafixovať, zostal na podklade. Tvrdé pastely obsahujú viac spojiva ako pigmentu, preto majú menej intenzívnu farebnosť. Spojivom je vosk alebo olej. Menej sa drobia, menej rozmazávajú a neprášia. Olejové pastely obsahujú viac pigmentu, dajú sa nimi robiť čisté, intenzívne a jasné farby. Nemusia sa fixovať, dajú sa rozpúšťať olejom.Úloha: Pastel 1. - VRSTVENIE OPROTI SPLÝVANIU

Techniky pastelu poskytujú rôzne vizuálne možnosti na rozšírenie svojho repertoáru. Jednou z nich je vrstvenie a splývanie. Pri splývaní vytvárame mäkké detaily, hladký a najmä matný povrch. Splývanie dosahujeme rozotieraním pastelu prstom alebo mäkkou handričkou. Pri vrstvení nechávame viditeľných veľa farieb nanesených vo vrstvách, farby nestrácajú svoju intenzitu a jas.

Vytvorte zátišie s kyticou kvetov vo váze. Postup:1. Vrstvenie: Bočnou stranou pastelu naneste do podkladu prvú vrstvu konkrétnej farby. Ďalšie vrstvy farieb nanášajte ľahkými ťahmi tak, aby zostalo čiastočne vidieť spodné farebné vrstvy. Doplňte detaily, zvýraznite rozdiely medzi svetlými a tmavými miestami. Farby sú živé a jasné. 2. Splývanie: Farebné vrstvy prstom alebo handričkou tlakom rozotrite na plochách, ktoré sú pozadím kompozície. Farebné vrstvy začnú splývať, stratia jas, stanú sa tlmenými. Dosiahnete optický dojem priestoru , pri ktorom váza a kvety v čistých vrstvách farieb vystúpia do popredia, plochy pozadia v tlmených splývavých farbách ustúpi do hĺbky. Priložená skica ilustruje priestorový dojem rozotretých a nerozotretých farebných vrstiev pastelov.


Obr.

PIATOK skupina 13.30 – 15.45


Úloha: POŠTOVÁ ZNÁMKA/NÁVRH

Poštovú známku pozná každý. Nie každý však vie, že známku treba považovať za umelecké dielo, grafiku malých rozmerov a že na vzniku známky sa niekedy podieľa niekoľko umelcov. Prvý urobí návrh známky. Druhý, to je rytec, ručne vyryje návrh do oceľovej platničky, ktorá má také rozmery, ako budúca známka. Používa špeciálnu lupu, lebo čiary sú na platničke vzdialené od seba desatiny milimetrov. Niektorí výtvarníci dokážu známky nielen navrhovať aj ryť. Známky sa tlačia v špeciálnej tlačiarni, tlač známky robí tlačiar. Nie je veľa krajín na svete, ktoré vydávajú poštové známky touto zložitou umeleckou technikou, Slovensko patrí medzi ne. Slovenské známky vytlačené z oceľových platničiek sú zberateľmi známok veľmi cenené a vyhľadávané.

Krajinou, ktorá vydala prvú známku sveta, bolo Anglicko. Stalo sa to 6. mája 1840 a známka sa volá Black Penny-obr. Od Anglicka známku prebrali postupne všetky krajiny. Na Slovensku, ktoré bolo do konca prvej svetovej vojny súčasťou Rakúsko-Uhorska, začali prvé známky platiť v roku 1850. Prvé česko-slovenské známky vyšli 18. decembra 1918, navrhol ich známy secesný umelec Alfons Mucha. Prvé slovenské známky vyšli v marci 1939 vydané vojnovou Slovenskou republikou. Hneď po vzniku Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993 začalo Slovensko vydávať známky s vysokou umeleckou hodnotou. Prvú známku navrhol a vyryl akademický maliar Martin Činovský. V súťaži o najkrajšiu známku sveta Grand Prix WIPA sa slovenské známky umiestnili viac ráz na prvom mieste.

Tvojou úlohou bude urobiť návrh na poštovú známku. Známku tvorí spojenie výtvarného motívu-obrázka –ilustrácie, potom názvu krajiny, ktorá známku vydala a ešte hodnoty vyjadrenej číslicou. Usporiadanie známky si vyžaduje vhodne umiestniť čitateľný názov SLOVENSKO a hodnotu, ktorá súvisí s úhradou poštovného. Názov SLOVENSKO môžeš umiestniť vodorovne v hornom alebo spodnom okraji známky na celú šírku strany. Rovnako ho môžeš umiestniť zvislo vľavo alebo vpravo. Písmo by nemalo byť príliš veľké alebo malé a nemalo by zasahovať do obrázka. Obrázok by mal znázorňovať niečo charakteristické pre našu krajinu-môže to byť mesto zastúpené významnými budovami v ňom, samostatná stavba, významná osobnosť, prírodná alebo technická pamiatka, zviera alebo rastlina. Kombinuj dostupné výtvarné materiály.


pondelok-1
Obr. 1


PIATOK skupina 16.25 -18.40


Úloha: PORTRÉT- TVÁR Z PROFILU

Slovo profil má viac významov. Profil môže znamenať napríklad:1.tvár pri pohľade zboku, obrys, 2.vonkajší obraz, silueta, 3.súhrn jednotlivých vlastností, najmä osoby alebo jej činnosti.

V tejto úlohe sa zameriame na prvé dva významy. V určitom období bolo veľmi rozšíreným spôsobom zobrazovanie tváre zboku. Zruční majstri dokázali pravdivo podľa skutočnosti urobiť takýto portrét pomocou obrysovej línie a často ho zjednodušili na čierno-bielu siluetu. Obľúbenou zábavou v spoločnosti bolo hádanie, koho silueta zobrazuje. Priložené obrázky ilustrujú dva postupy vytvárania profilu tváre. . Pre profil platia tie isté pravidlá, aké sme si vysvetlili pri zobrazovaní tváre spredu. Základom prvého postupu je kruh, druhého štvorec, ktorého strany sú rozdelené na sedem dielov. Oči sú v polovici výšky hlavy.

Precvič si oba postupy a potom podľa jedného z návodov na nich nakresli portrét z profilu podľa skutočnej tváre.


pondelok-1
Obr. 1
pondelok-1
Obr. 2